کانال تلگرام آنیما     آنیما در اینستاگرام      آنیما در فیسبوک   

چیدمان برحسب برند

نشریه هفته بازار ایرانیان

هفته بازار ایرانیاننشریه هفته بازار ایرانیان

هویت اداری بصری این نشریه، لگوی آن، همچنین
شماره صفر این مجله به سفارش دوستانی از آلمان و کاانادا انجام شده
و کلیه تولید محتوا و گرافیک صفحه آرایی و طراحی جلد و مدیریت هنری این مجله توسط آنیما مدیریت و به وسیله آقای پدرام قدرتی طراحی شد.

هویت بصری هفته بازار ایرانیان
هویت بصری هفته بازار ایرانیان
طراحی نشان و طراحی هویت بصری

طراحی جلد مجله
طراحی مجموعه جلد

صفحه آرایی
صغجه آرایی داخلی

 طراحی آگهی
طراحی کلیه آگهی های داخلیکارگاه آفرینش های تصویری آنیما

برای فردای بهتر

عضویت در خبرنامه

راه ارتباط مستمر بین با و شما